องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 339
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศ สทนช. กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ การสำรวจป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
photo ขยายเวลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พุทธศักราช ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ การสำรวจป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่