ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง