ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน ๔๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง