ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๕ ประจำหน่ววยเลือกตั้ง ๙ หน่วย อบต.น้ำเที่ยงจำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง