messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองช่าง
(นายอารีย์ สิงห์วงษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8416912
(นางสาวิปยะวดี ปัญญาบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายอภิชาติ สลางสิงห์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
(นางสาวศิริกุล ลุนเวลา)
นายช่างโยธา
(นายสุรชาติ สมคะเณย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายกิตติศักดิ์ วังคะอาต)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมประปา
(นายไพโรจน์ ศรีบุรมย์)
พนักงานจ้างทั่วไป